Κυβέρνηση Έφορος

Ο βασικός Διαδικαστικός Κανονισμός 2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
Με τη διαγραφή του Κανονισμού 5 και την αντικατάστασή του ως ακολούθως:
Οι διατάξεις των Δ. 25 και Δ. 30 εφαρμόζονται σε αγωγές που καταχωρήθηκαν από 1.1.2015, αναστέλλεται όμως η εφαρμογή τους αναφορικά και μόνο με αγωγές κλίμακας πέραν των €10.000 μέχρι 31.12.2015. Από 1.1.2016 οι Διατάξεις των Δ. 25 και Δ. 30 θα τυγχάνουν, ασχέτως κλίμακας, καθολικής εφαρμογής.
Νοείται ότι για αγωγές που καταχωρήθηκαν μέχρι και 31.12.2014 και αγωγές κλίμακας πέραν των €10.000 που καταχωρήθηκαν και θα καταχωρηθούν εντός της περιόδου της πιο πάνω αναστολής, ήτοι μέχρι 31.12.2015, οι πρόνοιες των υφιστάμενων πριν την έναρξη ισχύος των νέων Διαταγών 25 και 30, θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την αποπεράτωσή τους.

Δείτε την δημοσίευση του τροποποιητικού κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εδώ.

 

logo-footer

Ακολουθήστε μας: