Φόροι

Σύμφωνα με τον Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο αρ. 4/1978, όπως τροποποιήθηκε, και συγκεκριμένα τα άρθρα 5(1), 12Β(2) και 38(1)(α) τα οποία προνοούν την προθεσμία της υποβολής δήλωσης εισοδήματος και της καταβολής της αυτοφορολογίας, καθώς και τα άρθρα 50(4) και 50Α(ε) τα οποία προνοούν την επιβολή πρόσθετου φόρου και χρηματικής επιβάρυνσης, παρατίθεται πιο κάτω πίνακας στον οποίο συνοψίζεται η εφαρμογή των προαναφερθέντων άρθρων.

hghe

logo-footer

Ακολουθήστε μας: